Lees hier de overdenkingen

In Jezus heb je eeuwig leven (Deel 3)

We lopen vandaag door de verzen 6-11 uit Johannes 10

6 Toen ​Jezus​ hun deze ​gelijkenis​ vertelde, begrepen ze niet wat hij tegen hen zei.
7 Jezus​ zei nog eens: ‘Ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.
8 Allen die vóór mij zijn gekomen, zijn ​dieven​ en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.
9 Ik ben de deur. Wie door mij naar binnen gaat, zal gered worden; hij zal naar binnen gaan en naar buiten gaan en weidegrond vinden.
10 De ​dief​ komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.
11 Ik ben de goede ​herder. De goede ​herder​ geeft zijn leven voor zijn schapen.

De volgelingen van Jezus (ook wel discipelen genoemd) begrepen de eerste keer niet helemaal wat Jezus nu precies bedoelde. Wij hebben in deze tijd het voorrecht dat we de hele Bijbel kennen. Wij kunnen de hele geschiedenis hiervan nu in 1 keer lezen. Wij weten ook dat de volgelingen van Jezus toen nog gingen meemaken dat Jezus zou sterven voor ons aan het kruis en weer zou op staan uit de dood. Jezus bereidt hen voor op wat komen gaat. Zo doet Jezus dit ook met ons leven. Hij heeft een plan (een weg) met jou en mijn leven en Hij zal deze stap voor stap aan ons tonen en ons bij elke stap de juiste weg laten zien. Jezus heeft ons eeuwig leven belooft! Wat God de Vader al vertelde in het Oude Testament. Dat is een zekerheid dat als je kiest voor een leven met Jezus je weg zal leiden tot in eeuwigheid, tot in de hemel, daar waar je Jezus zelf zal ontmoeten.

Jezus heeft het hier over zijn kruisdood en opstanding en dat als je in Hem gelooft jij Zijn kind zal zijn, omdat de weg vrij is gemaakt. In het volgende Bijbelgedeelte lezen we hierover:

1 Petrus 1:18-25
18-19 Vroeger was jullie leven zinloos. Want net als jullie voorouders vereerden jullie goden die niet bestaan. God heeft jullie daarvan bevrijd. Hij betaalde daar een hoge prijs voor, die meer waard was dan zilver of goud. Want Hij liet Zijn onschuldige Zoon sterven aan het kruis. Christus stierf voor jullie, net als een lam dat geofferd wordt. 20 Al voordat God de wereld maakte, had Hij ​Christus​ daarvoor uitgekozen. En nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij Hem gestuurd om jullie te redden.
21 Door Hem geloven jullie in God. God heeft ​Christus​ laten opstaan uit de dood en Hem Zijn hemelse macht gegeven. Jullie leven in het volle vertrouwen dat God met jullie hetzelfde zal doen als met ​Christus.

Gods woorden blijven altijd bestaan
22 Jullie geloven nu in de waarheid. Daardoor leiden jullie een ​heilig​leven, en houden jullie van elkaar als broers en zussen. Ga daarmee door, en houd van elkaar met heel je ​hart.
23 Als christen ben je opnieuw geboren. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder. Maar op een hemelse manier, uit God. Want jullie hebben naar God geluisterd. Zijn woorden verliezen nooit hun kracht en blijven altijd bestaan.
24 Zo staat het ook in de ​heilige​ boeken: «Mensen zijn zo zwak als bloemen in het gras. Gras verdroogt, bloemen gaan dood, en mensen zullen sterven.
25 Maar de woorden van de ​Heer​ blijven eeuwig bestaan.» Die woorden zijn het goede nieuws dat aan jullie verteld is.

We noemen (vers 23) opnieuw geboren worden ook wel “bekeren”. Wat betekent je afkeren van je huidige levensstijl en je omkeren naar Jezus door je verkeerde dingen/verkeerde keuzes in je leven te belijden (hiervoor sorry zeggen/vergeving vragen). Jezus neemt dit dan helemaal weg dat lezen we hierboven, hiervoor is Hij gestorven en weer opgestaan!  En als je hart rein (vrij is van zonde) kan je Zijn kind worden (geestelijk kind) je bent dan voor altijd verbonden met Jezus!
Je bent dan samen met Jezus en daardoor ontvang je het eeuwige leven en mag je zeker weten dat als jij kiest met heel je hart en verstand om te willen leven voor Jezus dat jou zonden vergeven zijn en je leven hebt ontvangen tot in alle eeuwigheid!

Johannes 14:6-7
6 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven,’ antwoordde ​Jezus. ‘Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.

Wil je dit leven van altijd Hoop, Vrede, Liefde, Vreugde en Eeuwig leven door alles heen wat je ook mee maakt in je leven? Bid dan het volgende gebed:

Lieve God en Vader,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn zonden.
Alle zonden die ik, in mijn leven zonder U, heb begaan.
Ik zie in dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb voor mijn vergeving.
Here Jezus, ik wil U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser.
Dank U dat U ook voor mijn zonden stierf aan het kruis.
Ik wil mijn hart voor U openen.
Wilt U door Uw Heilige Geest in mijn hart komen wonen en mij vernieuwen van binnenuit.
Leer mij om U te volgen en te gehoorzamen.
Leer mij Uw woord te lezen en te begrijpen.
Dank U dat ik op grond van Uw woord mag weten kracht ontvangen te hebben om een kind van God te worden.
Ik leg mijn leven van nu af aan in Uw hand.
Amen.

Gefeliciteerd met jou keus voor God!

Lucas 15:10 Zo ook, zeg ik u, zal er bij de engelen​ van God blijdschap zijn over één zondaar die tot inkeer komt.’

Ga opzoek naar mensen die je nog meer over Jezus kunnen vertellen, bezoek een kerk of een Bijbelstudie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *